HOME » ΟΜΙΛΟΣ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
     
 [ 04.06.2015 ] Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2015  
 

Πληροφορίες κατ' άρθρο 27 παρ.3 ΚΝ 2190/20
 

1. Πρόσκληση  για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατεβάστε το αρχείο


2. Μετοχές - δικαιώματα ψήφου. 

O συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης προς τους μετόχους για να παραστούν στην Τ.Γ.Σ της 30ης Ιουνίου 2015, ανέρχεται σε 15.300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.


3. Έγγραφα Γ.Σ.


4. Σχόλια του Δ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατεβάστε το αρχείο


5. Έντυπο εκπροσώπησης μετόχου.

Κατεβάστε το αρχείο

 
     
 [ 04.10.2013 ] Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΜΑΕ 31576/06/Β/94/54
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

Μετά την από 03/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Oκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Παροχή αδείας σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, για την τροποποίηση υφισταμένου δανείου προς την Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 3.000.000 και έγκριση των σχετικών τροποποιητικών συμβάσεων.
 

Α. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της  24ης Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29/10/2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο, την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β. Διαδικασία για την Άσκηση δικαιώματος Ψήφου μέσω αντιπροσώπου:
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, λεωφόρος Κηφισίας 40, Μαρούσι και στην ιστοσελίδα www.atticamedia.gr. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 6107741, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 26η  Οκτωβρίου 2013.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Δ. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο, που θα τα ζητήσει.

 
 
Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου  2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
     
 [ 15.11.2012 ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., στα πλαίσια της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά το Ν. 3340/2005 και την Απόφαση ΕΚ 3/347/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14/11/2012 συστάθηκε η εκδοτική εταιρεία ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , η οποία έχει σκοπό να εκδίδει, μεταξύ άλλων, τα εβδομαδιαία περιοδικά Hello - Εγώ ? 7 Ημέρες TV και Τηλεκοντρόλ και στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 5%, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα, βάσει συμφωνίας με τους μετόχους της ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της, στο 50% του μ.κ., εντός των επομένων τριών ετών.

 
     
 [ 30.08.2012 ] Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου  
 

Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος τόσο στην Εταιρεία όσο και στις Ελληνικές θυγατρικές της, από το Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.5 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2011 και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 
     
 [ 13.07.2012 ] Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα  
 

Σε συμμόρφωση με την επιταγή του άρθρου 2 παράγραφος 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12.7.2012 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως 30/6/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
2. Ζeno Pellizzari Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
3. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Roberto Briglia, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Christiana Tettamanzi, Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Enrico Vigano, Eκτελεστικό Μέλος
7. Ελένη - Αννα Κυρκιλή, Mη εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλαος Μουζάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

 
     
     
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 16
ΑΡΧΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΕΠΟΜΕΝΗ | ΤΕΛΟΣ
 
 
ΗΟΜΕ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ | LEGAL INFO | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2018 - ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | WEB DEPARTMENT